AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida

PLE EXTAORDINARI

PLE MUNICIPAL d’aquest Ajuntament en primera convocatòria
el dia 14 de juny de 2022 a les 22:00 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, en la qual
es tractaran els assumptes relacionats en l'Ordre del dia inclòs a continuació:

1. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal 2022.
2. Proposta d’aprovació definitiva del projecte “renovació xarxa d’aigua i clavegueram en part
del nucli antic”.
3. Proposta d’aprovació definitiva de la imposició i ordenació de les contribucions especials a
l’obra “renovació xarxa d’aigua i clavegueram en part del nucli antic”.
4. Proposta d’acord per sol·licitar del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies una
pròrroga al conveni corresponent a les 5 places de naturalesa públiques per a la residència
municipal d’Arbeca per a l’any 2023.

14/06/2022