AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida

Ordre del dia del Ple Ordinari del 29 de desembre de 2022 a les 21:00h

ORDRE DEL DIA del Ple Ordinari de l'Ajuntament d'Arbeca del 29 de desembre de 2022:

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE DATA
29/09/2022, 17/10/2022, 07/11/2022 I 19/12/2022.

2. PRESA DE RAÓ DEL DECRETS D’ ALCALDIA DES DEL 24/09/2022 AL 23/12/2022.

3. DONAR COMPTE AL PLE DE LES RENDICIONS FETES AL MINISTERI D’ECONOMIA I
HISENDA: INFORMES TRIMESTRALS DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, LLEI 15/2010 I
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 3R. TRIM. 2022.

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ CALENDARI FISCAL EXERCICI 2023.

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ CONTRACTE CICLE GAUDÍ, ANY 2023.

6. MOCIONS.

7. INFORMES D’ ALCALDIA.

8. PRECS, PREGUNTES I SUGGERIMENTS.

El podreu escoltar per Ràdio Arbeca al 107.8 FM a partir de les 21 hores

28/12/2022