AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida

Estatuts de l'associaciió Arbeca Sostenible

1 /14
ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ ARBECA SOSTENIBLE
CAPÍTOL I
Denominació, objectius i domicili
Article 1
L’Associació Arbeca sostenible regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.
Article 2 Els fins de l'associació són:
- La promoció d’un model energètic més sostenible socialment, econòmicament i mediambientalment mitjançant la creació de projectes i iniciatives per disposar d’un model de consum d’energia renovable i sostenible, descentralitzat, democràtic i participat. - Desenvolupar activitats de promoció, sensibilització i participació ciutadana relacionades amb les bones pràctiques energètiques, la mobilitat sostenible i la millora dels serveis energètics, la innovació tecnològica i tots aquells aspectes que contribueixin a impulsar la transició energètica i ecològica, amb criteris inclusius i igualitaris. - La lluita per la mitigació del canvi climàtic i la pobresa energètica, i per la defensa d’un model redistributiu que pugui afavorir l’equilibri territorial i la fixació de població sobre el territori. - Potenciar l’economia social, solidària i col·laborativa com a eina per a resoldre les necessitats de les persones associades, especialment en la millora dels costos energètics. - La promoció de mesures d’eficiència energètica entre els seus associats i associades tenint en compte criteris d'igualtat en l’accessibilitat.
2 /14
- La participació en processos d'adquisició i subministrament d'energia per als seus associats i associades, inclosa la comercialització d’energia procedent de les pròpies instal·lacions o de les persones associades, dins els límits establerts en el marc legal. - Qualsevol altre objectiu lícit que acordi emprendre l’Assemblea General i tingui relació amb els anteriors. - Els fins esmentats es duran a terme tenint en compte criteris d’impacte social i d’igualtat de gènere.
Per aconseguir els seus objectius, l’associació du a terme les activitats següents:
- Jornades, tallers i altres tipus d’activitats formatives per l’empoderament de la ciutadania, l’increment de la seva cultura energètica i la reducció de la pobresa energètica. - Compres col·lectives i/o inversions en instal·lacions de generació d’energies renovables per l'autoconsum (individual o col·lectiu), d’emmagatzematge energètic i d’instal·lacions generadores d’energies renovables tèrmiques, i en accions d’eficiència energètica, com per exemple, la rehabilitació d’edificis. - Dinamització, promoció i accions sobre mobilitat sostenible. - Tramitació de subvencions i ajuts de tot tipus relacionats amb els aspectes mencionats en els punts anteriors i que promoguin el canvi de model energètic als membres de l’associació tot fent difusió dels beneficis del l’associació per tal que serveixi de model per replicar-se en el territori. - Coordinació i cooperació amb altres entitats afins i divulgació dels reptes assolits. - Qualsevol altra activitat lícita que acordi emprendre l’Assemblea General i tingui relació directa amb els objectius.
. En queda exclòs tot ànim de lucre. L'Associació no té com a fi la rendibilitat financera de les activitats que promou, sinó el benefici econòmic, social i ambiental dels socis de l'Associació i del territori on actua.
3 /14
Article 3
1. El domicili de l’associació s’estableix a l’edifici de l’Ajuntament d’Arbeca, Plaça de la Generalitat, 3, 25140 Arbeca,
2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.
CAPÍTOL II
Membres de l’associació, drets i obligacions
Article 41
Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques, com són veïns, empreses, pimes o la pròpia administració local, de manera lliure i voluntària, les quals tinguin un interès legítim en les seves finalitats.
Pel que fa a les persones físiques:
1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.
2. Si són menors, d’edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
3. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició d’associats i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.
Pel que fa a les persones jurídiques:
1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.
Per integrar-se a l’associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.
1. La condició de soci ha de ser congruent amb la denominació i les finalitats de l’associació.
4 /14
Article 5
Són drets dels membres de l’associació:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se’ls confereix en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
7. Ser escoltats abans que s’adoptin mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10. Formar part dels grups de treball.
11. Posseir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar els llibres de l’associació.
Article 6
Són deures dels membres de l’associació:
1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.
5. Sotmetre a mediació les controvèrsies que sorgeixin per raó del funcionament de l’associació.
Article 7
Són causes per ser donat de baixa de l’associació:
1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
5 /14
2. No satisfer les quotes fixades excepte en casos de vulnerabilitat social reconeguda.
3. No complir les obligacions estatutàries.
CAPÍTOL III
L’Assemblea General
Article 8
1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.
Article 9
L’Assemblea General té les facultats següents:
a) Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
c) Modificar els estatuts.
d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.
e) Acordar la transformació, fusió, escissió o dissolució de l’associació.
f) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i les baixes per una raó diferent de la separació definitiva.
j) Ratificar, si escau, la baixa disciplinària i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.
k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.
6 /14
Article 10
1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.
2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels associats; en aquest cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.
Article 11
1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili postal, a l’adreça de correu electrònic o a altres mitjans telemàtics de comunicació que constin identificats en la relació actualitzada d’associats que ha de tenir l’associació.
3. Les reunions es poden dur a terme per mitjà de videoconferència o d’altres mitjans de comunicació, sempre que quedi garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en la deliberació i l’emissió del vot.
4. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. En cas d'absència, l’ha de substituir, el vocal de més edat de la Junta. Ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
5. El secretari redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president, en la qual hi ha de figurar un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.
Article 12
1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de socis presents o representats.
7 /14
2. El 10 % dels socis poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.
Article 13
1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
3. Es poden adoptar acords sense reunió de manera excepcional —a instància del president de l’associació, de dos terços dels membres de la junta directiva o d’un 20 % dels associats— mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se’n garanteixi l’autenticitat. S’entén que l’acord s’adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.
4. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels socis presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representats (més vots a favor que en contra).
5. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que se n’hagi obtingut l’autorització expressa.
8 /14
CAPÍTOL IV
La Junta Directiva
Article 14
1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan presidència, secretaria, tresoreria i vocalia/es, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.
2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis i majors d’edat, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec. L’entitat vetllarà per fomentar la diversitat de gènere dins la seva Junta Directiva.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’associacions mitjançant un certificat, emès per la secretària sortint amb el vistiplau de la presidenta sortint, que ha d’incloure també l’acceptació de la nova presidenta i de la nova secretària.
4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.
Article 15 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període màxim de 4 anys, amb renovació/reelecció parcial esglaonada del 50% dels membres cada 2 anys per garantir una transició de la direcció ordenada i fomentar la participació en l'òrgan de direcció de les persones sòcies.
2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques.
b) Incapacitat o inhabilitació.
c) Renúncia notificada a l’òrgan de govern.
d) Separació acordada per l’assemblea general.
e) Qualsevol altra causa que estableixi la llei o els estatuts.
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.
9 /14
Article 16
1. La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir Comissions/grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
– subvencions o altres ajuts
– l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.
l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 28.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.
10 /14
Article 17
1. La Junta Directiva, convocada prèviament per la presidencia o per la persona que la substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.
2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la presidenta la convoqui amb aquest caràcter o bé si ho sol·licita dos terços dels membres que la componen.
3. Les reunions es poden dur a terme per mitjà de videoconferència o altres mitjans de comunicació, sempre que quedi garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en la deliberació i l’emissió del vot.
Article 18
1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència de la presidenta o de la secretària o de les persones que els substitueixin és necessària sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.
4. Es poden adoptar acords sense reunió de manera excepcional —a instància del president de l’associació o de dos terços dels membres de la junta directiva— mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se’n garanteixi l’autenticitat. S’entén que l’acord s’adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.
Article 19
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable dels dos terços del seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.
11 /14
Article 20
Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i els han de signar la secretaria i la presidenta. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.
CAPÍTOL V
La presidència
Article 21
1. Són pròpies de la presidència les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l’Assemblea General o la Junta Directiva.
2. La presidència és substituïda, en cas d’absència o malaltia, per el vocal de més edat de la Junta.
CAPÍTOL VI
La tresoreria i la secretaria
Article 22
La tresorera té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.
12 /14
Article 23
La secretaria ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.
CAPÍTOL VII
Les comissions o grups de treball
Article 24
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, les han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s’ha d’ocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.
CAPÍTOL VIII
El règim econòmic
Article 25
Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:
a) Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.
b) Les subvencions oficials o particulars.
c) Les donacions, les herències o els llegats.
d) Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.
Article 26
Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s’han d’abonar per mesos, trimestres o semestres i quotes anuals segons el que disposi la Junta Directiva— també quotes extraordinàries.
13 /14
Article 27
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.
Article 28
En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.
Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues signatures, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.
CAPÍTOL IX
El règim disciplinari
Article 29
L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per una tercera part dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.
En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera Assemblea General que tingui lloc.
CAPÍTOL X
La dissolució
Article 30
L’associació es pot dissoldre si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.
14 /14
Article 31
1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.
5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.
Per a que així consti signen aquest document,
Presidència Secretaria Tresoreria
Nom: Nom: Nom:
DNI: DNI: DNI:
A Arbeca a , 28 de març de 2023

29/03/2023