AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida

Convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda

Les persones professionals autònomes que estiguin donades d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les  empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin  adscrits o vinculats.

Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

S'entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats  empresarials següents: Tallers mecànics - Serveis fotogràfics - Copisteries i arts gràfiques - Serveis de reparacions - Tintoreria i bugaderies - Perruqueria i salons d'estètica i bellesa – Bars, cafeteries i restaurants - Serveis de menjar preparat i càtering  i agències de viatges detallistes.

S'entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos  expressament les empreses fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

S'entenen com empreses artesanes aquelles que desenvolupen activitats relatives al Repertori de famílies d'oficis  artesans publicat a l'annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal, modificat per l'Ordre EMO/292/2015, de 15 de setembre, per la qual s'incorporen nous oficis al Repertori de famílies d'oficis artesans i per l'Ordre EMC/207/2020  de 2 de desembre, per la qual s'actualitza i es completa el Repertori de famílies d'oficis artesans.

Els programes són els següents:
1.   Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.
2.   Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.
3.   Programa de suport per als establiments emblemàtics i singulars
4.   Programa de suport per a la obertura de comerços, de suport a la reforma i millora d'establiments i de suport a les parades dels mercats de venda sedentària
 i no sedentària.
5.   Programa de suport als municipis en l'àmbit del comerç.
6.   Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS).
7.   Programa per al creixement i competitivitat de l'empresa artesana.
8.   Programa de suport als municipis en l'àmbit de l'artesania.
9.   Programa per a la transformació digital de la indústria de la moda.
10. Programa per a la millora del grau de sostenibilitat i circularitat de les marques de moda catalanes.

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos comença:

A les 9:00 hores del dia 22 de juny de 2023 i acaba a les 14:00 hores del dia 19 de juliol de 2023.

A excepció del Programa de suport per a la obertura de comerços, de suport a la reforma i millora d'establiments i de suport a les parades dels mercats de venda  sedentària i no sedentària que comença a les 9:00 hores del mateix dia 22 de juny de 2023 i fins a l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2023.

Les sol·licituds s'hauran de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de  la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del  Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat)
  o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Treball (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/)  i a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (https://tramits.gencat.cat), i a l'extranet de les administracions públiques catalans EACAT
(https://www.eacat.cat) en el cas d'altres administracions.

Trobareu més informació clicant el següent enllaç:
https://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2023/comerc_serveis/

21/06/2023