AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida

Convocatòria de Ple Ordinari Municipal del 21 de desembre

L’Ajuntament d’Arbeca informa que s’ha convocat Ple municipal el dia 21 de desembre de 2023 a les 20:00 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, en la qual es tractaran els assumptes relacionats en l'Ordre del dia inclòs a continuació:

 1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de les actes de les sessions de data 10/10/2023 i 08/11/2023.
 2. Presa de raó del decrets d’ alcaldia des del 06/10/2023 al 18/12/2023.
 3. Donar compte al ple de les rendicions fetes al ministeri d’Economia i Hisenda: informes trimestrals de lluita contra la morositat, llei 15/2010 i Període mitjà de pagament a proveïdors 3r. Trim. 2023.
 4. Proposta d’aprovació Pla Antifrau de l’Ajuntament d’Arbeca.
 5. Proposta d’aprovació Calendari Fiscal per a l’exercici 2024.
 6. Proposta d’aprovació del contracte amb l’Acadèmia del Cinema Català en el Projecte de Circuit Estable de Cinema Català anomenat “Cicle Gaudí” per a l’any 2024.
 7. Proposta d’aprovació del conveni d’ús d’espais municipals amb l’AEIG la Petjada del secà.
 8. Proposta de modificació de les ordenances fiscals reguladores de tributs locals.
 9. Mocions.
 10. Informes d’ Alcaldia.
 11. Precs, preguntes i suggeriments.

El ple es podrà seguir presencialment o per Ràdio Arbeca al 107.8 FM

19/12/2023