AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida

Bases 42a Mostra de Creacions Literàries d'Arbeca Sant Jordii 2024

BASES REGULADORES

 

42a MOSTRA DE CREACIONS LITERÀRIES D’ARBECA SANT JORDI 2024

 

 

1a. Participació: Podran participar-hi les persones residents o les vinculades a la vila d’Arbeca i a la comarca de Les Garrigues.

 

2a. Modalitats: Es podran presentar obres en la categoria de prosa o poesia: el tema serà lliure.

 

3a. Categories

 

  1. Nois i noies de 1r. i 2n. curs de primària (PROSA I POESIA)
  2. Nois i noies de 3r. i 4t. curs de primària (PROSA I POESIA)
  3. Nois i noies de 5è. i 6è. curs de primària (PROSA I POESIA)
  4. Nois i noies de 1r. i 2n. curs d’ESO (PROSA I POESIA)
  5. Nois i noies de 15 a 17 anys (PROSA I POESIA)
  6. Adults: A partir de 18 anys. (PROSA I POESIA)

 

4a. Presentació: Els treballs seran en català. En les obres hi constarà la lletra de la categoria corresponent.

 

5a. Opcions i terminis de presentació:

 

Per correu electrònic fins al 11 d’abril a les 23:59 hores

 

Els treballs han d'enviar a l'adreça [email protected] utilitzant un correu electrònic anònim en què no figuri cap dada que permeti la identificació de concursant.

L'assumpte resarà 42ª MOSTRA DE CREACIONS LITERÀRIES D’ARBECA SANT JORDI 2024

 

Adjunts aniran dos arxius en format PDF:

  1. Amb l'obra presentada seguit de la lletra de la categoria que es presenta (Nom de l’obra-lletra categoria.pdf)
  2. Amb el nom de l'obra i tot seguit "dades" (Nom de l’obra-DADES.pdf). Aquest fitxer ha de contenir el títol de l'obra i les dades

 

 

 

personals (nom i cognoms de l'autor, direcció completa, i telèfon de contacte).

 

Presencialment fins al 11 d’abril:

 

Biblioteca L’Atlàntida de les 17 a 20 h de dilluns a divendres

Oficina d’Atenció Ciutadana de 10 a 14 h de dilluns a divendres

 

S’hi adjuntarà un sobre tancat, amb la mateixa lletra escrita a l’exterior i amb el títol; a l’interior hi haurà el nom o el pseudònim de l’autor amb la seva adreça

 

 

6a. Propietats dels treballs: Les obres es tornaran als seus autors, fora de les premiades que restaran en poder de l’Ajuntament d’Arbeca, i seran editades periòdicament.

 

7a. Jurat: El Jurat d’aquesta 42ª Mostra Literària estarà format per persones rellevants en l’àmbit cultural local i o comarcal.

 

 

8a. Lliurament de premis: El dia 21 d’abril de 2024 al migdia, es farà l’entrega de premis i es concretarà el lloc més endavant (Podreu consultar els detalls de l’acte, a la programació de la Primavera Cultural)

 

9a. Premis: Es donarà un petit obsequi a cada participant, i un val per l’adquisició de llibres al guanyador o guanyadora de cada categoria i modalitat, valorats en 60€ en les categories infantils, 70€ en la categoria de nois i noies de 15 a 17 anys i 90 € en la d’adults.

 

10a. Qualitat: El jurat podrà declarar desert qualsevol premi, si les obres no tenen la qualitat mínima exigida. Es tindran en compte les incorreccions sintàctiques i ortogràfiques.

 

11a. Extensió: Cada concursant no podrà presentar més d’una obra per modalitat, amb un màxim de 5 folis o el seu equivalent a mà.

 

12a. Acceptació de les bases: El fet de concursar comporta l’acceptació de les presents bases i la decisió del Jurat davant qualsevol problema imprevist. El Jurat d’aquest any no podrà participar en la present Mostra.

 

 

 

Protecció de Dades:

 

Mitjançant la present clàusula, els participants a la 42A MOSTRA DE CREACIONS LITERARIES D’ARBECA SANT JORDI 2024 accepten i consisteixen expressament el tractament de les seves dades personals, així com la captació i ús de la seva imatge amb les finalitats de gestió i desenvolupament del concurs, així com per a fer-ne difusió.

 

En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD)  i en l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia Dels Drets Digitals (LOPDGDD) s’informa:

 

Responsable del Tractament: Ajuntament d’Arbeca, P2503200D, Pl. Generalitat, 3 - 25140 - Arbeca (Lleida), 973160008. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades dirigint-se per escrit a l'adreça de correu electrònic: [email protected]

 

Finalitat del Tractament: Gestió del concurs literari, incloent la comunicació amb els participants, l'avaluació de les obres presentades i l'entrega de premis.  A més, es pot captar i utilitzar les imatges dels participants i guanyadors per a fer difusió de la mostra literària.

 

Conservació: Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb les finalitats esmentades anteriorment i seran eliminades una vegada finalitzat el concurs i complerts els terminis legals pertinents.

 

Destinataris: Jurat i persones involucrades en el concurs. I si escau, empreses o proveïdors de serveis.

 

Legitimació: En participar en el concurs, els concursants atorguen el seu consentiment explícit perquè Ajuntament d’Arbeca tracti les seves dades personals d'acord amb els termes establerts en aquesta clàusula.

 

Confidencialitat i Seguretat: Ajuntament d’Arbeca es compromet a tractar les dades personals i imatges amb la màxima confidencialitat i a implementar les mesures de seguretat necessàries per garantir-ne la protecció.

 

Imatges: El dret a la imatge personal està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge personal. Si autoritza la publicació de les imatges a l’Ajuntament d’Arbeca, ho fa de manera expressa i inequívoca, de forma lliure, voluntària, gratuïta i sense límit temporal ni geogràfic, incloent-hi, a més, l’autorització per a publicar el nom i cognom per a la seva difusió o explotació comercial, en qualsevol suport o format (Intranet, pàgina web, comunicacions comercials per via electrònica, revistes, xarxes socials, mitjans de comunicació, etc.) i per la reproducció, exhibició i comunicació pública, tan fotogràfica, televisiva, videogràfica, impresa, per Internet i/o xarxes socials. L'exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part de l’Ajuntament d’Arbeca o una altra empresa delegada, sigui a través de càmeres o videocàmeres, on resulti clarament identificable, estarà limitat al conjunt d'activitats desenvolupades per Ajuntament d’Arbeca qui es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat per a evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.

 

Drets: Els participants tenen dret d'exercir els següents drets sobre les seves dades personals dirigint-se al delegat de protecció de dades – DPD, a través del correu electrònic, havent-se d'identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir: dret d'accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat y no ser objecte de decisions individuals automatitzades. També pot retirar el consentiment atorgat. A més, pot dirigir-se a l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per a obtenir informació addicional o presentar una reclamació.

 

 

12/02/2024