AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida

Acords del Ple Ordinari de 4 d'abril de 2022

Propostes aprovades per unanimitat:

• Esborrany de les actes de les sessions de data 29 de desembre de 2021, 23 de febrer i 17 de març de 2022.

• Acceptació terrenys, cessió obligatòria i gratuïta, destinats a vials, carrer pla de rufians i perllongació de l’avinguda verge de Montserrat.

• Renovació-nomenament del jutge de pau titular i jutgessa de Pau substituta del municipi d’Arbeca.

• Proposta d’adjudicació del contracte de l’obra “renovació xarxa d’aigua i clavegueram en part del nucli antic” mitjançant procediment obert Simplificat.

• Proposta d’aprovació del contracte amb l’acadèmia del cinema català en el projecte de circuit estable de cinema català anomenat “Cicle Gaudí”.

• Proposta d’aprovació del full d’apreuament de l’expropiació de part de la Finca situada al carrer Àngel Guimerà, 18.

• Proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdits 01/2021 del Pressupost per a l’exercici 2022.

• Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’article 93 de les Nnss de planejament urbanístic consistents en ajustat el paràmetre de separació de l’edificació a vials en la clau 4a.

07/04/2022