AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina

PLE EXTAORDINARI

PLE MUNICIPAL d’aquest Ajuntament en primera convocatòria
el dia 14 de juny de 2022 a les 22:00 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, en la qual
es tractaran els assumptes relacionats en l'Ordre del dia inclòs a continuació:

1. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal 2022.
2. Proposta d’aprovació definitiva del projecte “renovació xarxa d’aigua i clavegueram en part
del nucli antic”.
3. Proposta d’aprovació definitiva de la imposició i ordenació de les contribucions especials a
l’obra “renovació xarxa d’aigua i clavegueram en part del nucli antic”.
4. Proposta d’acord per sol·licitar del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies una
pròrroga al conveni corresponent a les 5 places de naturalesa públiques per a la residència
municipal d’Arbeca per a l’any 2023.

14/06/2022