AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina

Ordre del dia del Ple Ordinari del 29 de desembre de 2022 a les 21:00h

ORDRE DEL DIA del Ple Ordinari de l'Ajuntament d'Arbeca del 29 de desembre de 2022:

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE DATA
29/09/2022, 17/10/2022, 07/11/2022 I 19/12/2022.

2. PRESA DE RAÓ DEL DECRETS D’ ALCALDIA DES DEL 24/09/2022 AL 23/12/2022.

3. DONAR COMPTE AL PLE DE LES RENDICIONS FETES AL MINISTERI D’ECONOMIA I
HISENDA: INFORMES TRIMESTRALS DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, LLEI 15/2010 I
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 3R. TRIM. 2022.

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ CALENDARI FISCAL EXERCICI 2023.

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ CONTRACTE CICLE GAUDÍ, ANY 2023.

6. MOCIONS.

7. INFORMES D’ ALCALDIA.

8. PRECS, PREGUNTES I SUGGERIMENTS.

El podreu escoltar per Ràdio Arbeca al 107.8 FM a partir de les 21 hores

28/12/2022