AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina

Convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda

Les persones professionals autònomes que estiguin donades d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les  empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin  adscrits o vinculats.

Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

S'entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats  empresarials següents: Tallers mecànics - Serveis fotogràfics - Copisteries i arts gràfiques - Serveis de reparacions - Tintoreria i bugaderies - Perruqueria i salons d'estètica i bellesa – Bars, cafeteries i restaurants - Serveis de menjar preparat i càtering  i agències de viatges detallistes.

S'entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos  expressament les empreses fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

S'entenen com empreses artesanes aquelles que desenvolupen activitats relatives al Repertori de famílies d'oficis  artesans publicat a l'annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal, modificat per l'Ordre EMO/292/2015, de 15 de setembre, per la qual s'incorporen nous oficis al Repertori de famílies d'oficis artesans i per l'Ordre EMC/207/2020  de 2 de desembre, per la qual s'actualitza i es completa el Repertori de famílies d'oficis artesans.

Els programes són els següents:
1.   Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.
2.   Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.
3.   Programa de suport per als establiments emblemàtics i singulars
4.   Programa de suport per a la obertura de comerços, de suport a la reforma i millora d'establiments i de suport a les parades dels mercats de venda sedentària
 i no sedentària.
5.   Programa de suport als municipis en l'àmbit del comerç.
6.   Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS).
7.   Programa per al creixement i competitivitat de l'empresa artesana.
8.   Programa de suport als municipis en l'àmbit de l'artesania.
9.   Programa per a la transformació digital de la indústria de la moda.
10. Programa per a la millora del grau de sostenibilitat i circularitat de les marques de moda catalanes.

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos comença:

A les 9:00 hores del dia 22 de juny de 2023 i acaba a les 14:00 hores del dia 19 de juliol de 2023.

A excepció del Programa de suport per a la obertura de comerços, de suport a la reforma i millora d'establiments i de suport a les parades dels mercats de venda  sedentària i no sedentària que comença a les 9:00 hores del mateix dia 22 de juny de 2023 i fins a l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2023.

Les sol·licituds s'hauran de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de  la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del  Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat)
  o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Treball (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/)  i a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (https://tramits.gencat.cat), i a l'extranet de les administracions públiques catalans EACAT
(https://www.eacat.cat) en el cas d'altres administracions.

Trobareu més informació clicant el següent enllaç:
https://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2023/comerc_serveis/

21/06/2023