AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina

BASES REGULADORES PER AL FOMENT DEL COMERÇ I DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES AL MUNICIPI D’ARBECA ANY 2020

 

 

 

PRIMERA.- FINALITAT

 

El Govern de l’Estat va declarà l’estat d’alarma amb l’objecte de frenar i prevenir la ràpida evolució de la pandèmia ocasionada pel virus COVID-19, mitjançant el RD 463/2020, de 14 de març, el qual ha estat prorrogat en diverses ocasions. Com ja és conegut, l’abast d’aquesta declaració ha arribat a la restricció de la mobilitat i la circulació de la ciutadania, i al tancament de l’activitat dels comerços, no considerats essencials. Això ha tingut efectes en molts dels comerços del municipi. Per una altra banda, aquesta pandèmia del COVID-19 ha sacsejat l’economia fins un punt que mai havíem estat testimonis obligant a paralitzar l’activitat d’empreses, comerç i autònoms i produint un efecte devastador en l’atur, dades que veurem augmentar en els propers mesos i que trigarem anys en remuntar i que tindrà la seva cara més preocupant quan les persones que tenen dret a prestació se’ls esgoti. Cal fomentar el comerç al municipi d’Arbeca així com millorar la qualitat de vida dels vilatans i vilatanes en aquests moments difícils per a les petites empreses i famílies degut a la crisi econòmica en la que estem immersos, d’acord amb el que es disposa a l’article 40 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, on s’estableix que els poders públics han de tenir com a objectiu la millora de la qualitat de vida de totes les persones i l’article 45 del mateix cos legal, segons el qual els poders públics han d'adoptar les mesures necessàries per a promoure el progrés econòmic i el progrés social de Catalunya i dels seus ciutadans. Per aquest motiu, i amb la voluntat de que les persones afectades econòmicament per aquesta crisis puguin tindre més recursos econòmics per a poder consumir productes i/o serveis necessaris i amb l’objectiu de fomentar el comerç al nostre municipi i la prestació de serveis per part de les empreses locals, l’ajuntament, a través d’aquestes subvencions, vol ser un agent impulsor del sector econòmic al municipi.

 

SEGONA.- OBJECTE

 

 1. Constitueix l’objecte d’aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions per al foment del comerç i l’activitat econòmica al municipi d’Arbeca.

 

 1. Concretament l’ajuda econòmica, en forma de subvenció, es destina a impulsar l’activitat dels comerços del municipi i fomentar la compra de productes i serveis al poble. Les subvencions s’atorgaran amb la presentació d’uns justificants de compra i de pagament d’acord amb els criteris i determinacions d’aquestes bases.

 

 

TERCERA.- CRITERIS

 

 1. Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, no generen cap dret a l’obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent, així com tenen caràcter no devolutiu.

 

 1. El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases serà el de concurrència pública no competitiva, en base a l’ordre cronològic de presentació de sol·licitud.

 

 1. La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis establerts al Reglament general per a l’atorgament d’ajuts i subvencions de l’ajuntament d’Arbeca i la restant normativa aplicable en matèria de subvencions.

 

 

 

QUARTA.- CONDICIONS I REQUISITS PERSONES BENEFICIÀRIES DE L’AJUT.

 

 1. En tots els casos les persones beneficiàries hauran de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries municipals, estenent aquesta situació a totes les persones de la unitat de convivència.

 

 1. No estar sotmès/sa cap membre de la unitat de convivència en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, requerides per a tenir la condició de persona beneficiària de la subvenció.

 

 1. És requisit indispensable que la persona sol·licitant estigui empadronada a Arbeca des del dia 1 de gener de 2020 i mantingui aquesta situació veïnal fins, com a mínim, el 31 de desembre de 2020.

 

 1. Només pot haver-hi un únic ajut per unitat de convivència segons consta en el Padró Municipal d’Habitants a 1 de juny de 2020. Els serveis administratius municipals seran qui comprovaran aquestes dades.

 

 1. En cas que s’hagi sol·licitat un canvi de domicili per part d’un membre d’una unitat de convivència prèviament beneficiària de l’ajut, tot i la possibilitat de constituir una nova unitat de convivència, ni la persona que ha canviat la seva residència ni la resta de membres de la unitat podran beneficiar-se de l’ajut.

 

 1. Cada beneficiari o unitat de convivència haurà d’acreditar una despesa en qualsevol comerç o empresa local mitjançant un factura o rebut de compra o de prestació d’un servei, per un import igual o superior a 300 euros, en un sol acte o en l’acumulació de diversos, amb data compresa entre l’1 de juny i el 15 de desembre de 2020. El rebut de compra o factura haurà d’ajustar-se a la legalitat vigent.

 

 1. L’ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment, la veracitat de les dades declarades. En cas d’incompliment per part dels perceptors/es de qualsevol de les obligacions previstes en aquestes bases, l’ajuntament podrà procedir, previ tràmit d’audiència, a l’anul·lació o revocació total o parcial de la subvenció, amb l’obligació inherent de les persones beneficiàries de retornar les quantitats percebudes.

 

 

CINQUENA.- CONDICIONS I REQUISITS DELS COMERÇOS O ACTIVITATS EMPRESARIALS .

 

 1. Els comerços i/o activitats empresarials on s’efectuï la despesa per part dels beneficiaris hauran de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries municipals.

 

 1. Hauran de disposar de la corresponent llicència d’obertura o llicència ambiental o d’activitat, o que aquesta estigui en tramitació.

27/01/2021