AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina
AJUNTAMENT ARBECA Administracions públiques Arbeca Lleida
Arbeca, 
Bressol de l'oliva arbequina

Acords del Ple Ordinari de 4 d'abril de 2022

Propostes aprovades per unanimitat:

• Esborrany de les actes de les sessions de data 29 de desembre de 2021, 23 de febrer i 17 de març de 2022.

• Acceptació terrenys, cessió obligatòria i gratuïta, destinats a vials, carrer pla de rufians i perllongació de l’avinguda verge de Montserrat.

• Renovació-nomenament del jutge de pau titular i jutgessa de Pau substituta del municipi d’Arbeca.

• Proposta d’adjudicació del contracte de l’obra “renovació xarxa d’aigua i clavegueram en part del nucli antic” mitjançant procediment obert Simplificat.

• Proposta d’aprovació del contracte amb l’acadèmia del cinema català en el projecte de circuit estable de cinema català anomenat “Cicle Gaudí”.

• Proposta d’aprovació del full d’apreuament de l’expropiació de part de la Finca situada al carrer Àngel Guimerà, 18.

• Proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdits 01/2021 del Pressupost per a l’exercici 2022.

• Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’article 93 de les Nnss de planejament urbanístic consistents en ajustat el paràmetre de separació de l’edificació a vials en la clau 4a.

07/04/2022