Ajuntament d'Arbeca
31 de març de 2020
max: 10°C
min: 9°C


L'ajuntament informa mida del text -a +a

CONCURS DE DISSENY DEL GOT DE LES FESTES D'ARBECA
30 de març de 2020

Bases del concurs:
1. Pot participar-hi qualsevol persona a títol personal.
2. Les mides del disseny han de ser 185 mm x 105 mm.
3. El disseny ha de ser en una sola tinta, amb suficient qualitat i en format pdf.
4. Ha de contenir l'eslògan "FESTES D'ARBECA", perquè se'n pugui fer us a totes les festes de la Vila. No ha de dir-hi l'any per poder-lo utilitzar any rere any.
5. El termini per la presentació dels dissenys s'acabarà el dia 17 d'abril a mitjanit.
6. Els dissenys ens els podeu fer arribar per correu electrònic a arbecafestes@gmail.com
7. L'encarregat de valorar els dissenys serà un jurat que més endavant comunicarem.
8. El jurat valorarà la originalitat dels dibuixos presentats i que representi les festes d'Arbeca.
9. El premi pel guanyador serà un val de 100€ per gastar en comerços amb domicili fiscal a Arbeca.
10. El concurs pot declarar-se desert en el cas de què cap dels dissenys assoleixi un mínim de qualitat.
11. Els drets sobre els dissenys seran propietat de l’Ajuntament d'Arbeca.

ANIMA’t i PARTICIPA!

LIQUIDACIONS DE TRIBUTS I TAXES
27 de març de 2020

Amb l’objectiu de reduir entre la ciutadania i els comerços del nostre municipi els efectes econòmics de la crisi sanitària ocasionada pel coronavirus, des de l’Ajuntament d’Arbeca anunciem que, respecte les liquidacions de tributs previstes al calendari fiscal per a l’any 2020, s’estudiarà en cada cas, abans d’efectuar-se el seu cobrament, les mesures necessàries per tal d’ajudar als subjectes passius titulars d’activitats comercials afectats.

També s’informa que no s’aplicarà el tribut, o es compensarà el que correspongui, en aquells serveis que no s’hagin pogut prestar com a conseqüència d’aquesta crisi sanitària.

Respecte la taxa del servei de llar d'infants s'efectuarà la devolució de la part proporcional del mes de març en que el servei no ha estat en funcionament i no es cobrarà, de moment, el servei del mes d'abril.

MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS
26 de març de 2020

DECRET Núm. 50/2020 DATA: 25 de març de 2020
DECRET Núm. 50/2020
DATA: 25 de març de 2020

ASSUMPTE: Aprovació MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS

Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques(ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han acordat un manifest conjunt per exposar la posició i les demandes del món
local català davant l’actual moment de dificultat, al qual manifest demanen l’adhesió dels ens locals del nostre país.

Ateses les atribucions de representació de l’ajuntament que corresponen a l’alcaldia, en virtut de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de l’article 53.1 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,

HE RESOLT:

PRIMER.- Manifestar el suport i l’adhesió de l’ajuntament d’Arbeca al “MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”, que es transcriu a continuació:

“Els ens locals de Catalunya, les alcaldesses i alcaldes, les regidores i regidors, davant la crisi generada pel contagi del COVID-19, volem adreçar el present manifest a la ciutadania, i també a la resta d’administracions, amb el convenciment que hem d’unir esforços per superar l’actual situació.
Catalunya està vivint una situació excepcional. Dia rere dia comprovem les conseqüències de la pandèmia del COVID-19 en les nostres vides, i l’abast estructural que aquesta té i tindrà en el present i futur de la nostra societat. Estem davant d’un moment transcendent de la nostra història, i hem d’estar-hi a l’alçada des de la responsabilitat col·lectiva i individual. Per aquest motiu, hem de començar insistint a la ciutadania que compleixi amb les indicacions que les autoritats sanitàries i, en general, les institucions estem dictant per a la prevenció i eradicació del COVID-19.
La nostra principal prioritat ha de ser tallar de manera efectiva la cadena de transmissió del virus. Per aconseguir-ho, cal un confinament estricte. Cal que tothom es quedi a casa seva amb l’excepció només d’aquelles persones que treballen en serveis establerts com a essencials. Només amb aquest confinament efectiu, amb la col·laboració i solidaritat de tothom, podrem frenar la propagació d’aquesta pandèmia.
Des del món local, demanem a les administracions supramunicipals que les mesures que s’estan prenent a curt termini tinguin com a eix central i com a prioritat la salut de les persones, en especial les més vulnerables al virus, i l’adequació de les infraestructures sanitàries per tal que el
personal dels centres hospitalaris puguin desenvolupar la seva tasca amb garanties.
És evident que és el moment d’estar més que mai al servei de la ciutadania. Per una banda, al costat de les persones que abans de la crisi del COVID-19 ja eren vulnerables i que rebien l’ajut de les administracions en tots els àmbits. En aquest sentit, s’han de reforçar aquestes línies
d’actuació i, alhora, habilitar mitjans de pagament no presencials dels ajuts per evitar l’exposició de la ciutadania i dels professionals de l’àmbit social al contagi.
Per altra banda, també hem d’estar al costat de totes aquelles persones que, com a conseqüència d’aquesta crisi, es quedaran sense feina. Per aquest motiu, s’ha de dotar de recursos i ajuts per emparar a les famílies que ho necessiten. Només des d’una visió sensible amb les persones i els
col·lectius més vulnerables podrem garantir una sortida real d’aquest context de crisi.
Paral·lelament, i en l’àmbit econòmic, cal legislar per crear les condicions idònies per a què els autònoms, les petites i mitjanes empreses i, en general, el teixit productiu del nostre país pugui tenir un horitzó de recuperació ràpida amb els menors costos possibles per tornar a la normalitat
quan abans millor. No podem permetre que algunes empreses i comerços no tornin a obrir. Des de les administracions competents, cal ser contundents per enfortir la reactivació econòmica del nostre teixit empresarial.
Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta d’accés a les demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui administrem i executem la majoria de les decisions preses per altres administracions. En aquests moments, més que mai, cal una millor coordinació, des de la complicitat i lleialtat institucionals. És en aquest sentit que necessitem disposar d’instruments efectius per a donar resposta a la globalitat de les situacions que està
generant aquesta crisi.
Per aquest motiu, i en benefici dels veïns i veïnes dels pobles i ciutats de Catalunya, des del món local reclamem poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions, així com flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària; anul·lar totes les
mesures que encara queden de la LRSAL que limiten l’autonomia local; garantir les aportacions
previstes de les administracions supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les ampliar per les noves necessitats que generarà la crisi; contractar persones sense les actuals limitacions, especialment per a donar resposta als nous usuaris de serveis socials que tenim ja avui; redefinir els programes destinats a actuacions municipals o els nous programes de finançament europeu del període
2021-2027.
És a dir, cal que la normativa que ens afecta als ens locals ens empoderi, de manera que puguem tenir al nostre abast les eines i la capacitat d’adaptació necessària per a les exigències que haurem de fer front en els propers mesos i anys com a conseqüència de la paràlisi del COVID-19.
De fet, la crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem tingut en molts anys. Ens posa a prova com a persones, però posa especialment a prova el nostre esperit comunitari. La ciutadania dels pobles, els municipis i les ciutats de Catalunya hem d’actuar conjuntament per a poder
superar aquest repte. Estem convençuts que ens en sortirem i, per això, mirant l’horitzó ientenent aquesta crisi també com una oportunitat per a fer una societat més justa, pròspera i
cohesionada, volem fer una crida a les institucions supramunicipals: aquest futur l’hem de construir des de la coresponsabilitat real i efectiva. Els governs locals no som només uns receptors i executors de les polítiques europees, estatals o nacionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre decisions des del diàleg i l’acord. El ens locals podem i volem ser corresponsables de les decisions estructurals que s’han de prendre per a redreçar l’actual situació i afrontar el futur. La nostra proximitat amb la ciutadania, també
en aquesta situació que estem patint i vivint actualment, ens fa tenir una especial coneixement i sensibilitat sobre quines són les necessitats, els neguits i les aspiracions de les nostres comunitats locals. Volem participar de la construcció d’aquest nou futur.
Finalment, volem mostrar el nostre suport i el nostre condol més sentit a les persones i famílies que han perdut els seus éssers estimats; i el nostre ànim als qui s’han contagiat pel COVID-19 i s’estan a casa o als hospitals.
Al mateix temps, volem agrair sincerament a totes les persones que treballen en serveis
essencials per a garantir que donem resposta com a societat en moments difícils, especialment a totes i tots els professionals sanitaris i als equips d’emergència que, de manera exemplar, treballen dia i nit, incansablement, per revertir aquesta situació. L’esperit de tota aquesta gent és
el que ha de conduir a mirar al futur amb esperança.
Ens en sortirem!”

SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la propera sessió que se’n celebri.

TERCER.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web municipal.

QUART.- Notificar aquest resolució a les entitats municipalistes que han subscrit el manifest, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat.

I perquè consti i tingui els efectes oportuns, signo aquest decret conjuntament amb el secretari, que en dóna fe a 25 de març de 2020.

L’ALCALDE
SERGI PELEGRÍ PERERA
INFORMACIÓ DE RECAPTACIÓ DE TRIBUTS MUNICIPALS
20 de març de 2020

INFORMACIÓ DE RECAPTACIÓ DE TRIBUTS MUNICIPALS

INFORMACIÓ DE RECAPTACIÓ DE TRIBUTS MUNICIPALS

 

Seguint les previsions de cobrança dels diferents tributs que l’Ajuntament d’Arbeca no té delegada la seva gestió a l’OAGRTL, d’acord amb el calendari fiscal per a l’exercici 2020, informar del següent:

 

-        El dia 2 de març es va iniciar el període de cobrança en voluntària de la Taxa de Subministrament d’Aigua del 2n sem de 2019, i que finalitza el 4 de maig. Es modifica la data de càrrec dels rebuts domiciliats, passant del 2 d’abril al 4 de maig de 2020, últim dia del període voluntari de pagament.

Els períodes de cobrança de la resta de taxes es mantenen, de moment, tal i com s’indiquen al calendari fiscal 2020.

 

Pel que fa al pagament dels tributs delegats a l’OAGRTL, cal atendre’s al seu calendari aprovat i a les possibles modificacions que la Diputació de Lleida pugui acordar. Fins a la data es preveu la següent modificació respecte les previsions inicials i que, amb caràcter orientatiu, ja s’informen al calendari fiscal 2020:

 

-        En l'actualitat, el període de recaptació voluntària de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica finalitzava el dia 30 de març, però el termini s'allargarà fins al dia 21 de maig.

-        Per la resta de tributs delegats es manté, de moment, la previsió inicial.

Finalment informar que, sense perjudici de les possibles modificacions que es vagin aprovant i que s’informarà degudament, el RD 465/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma, estableix que la suspensió i interrupció de terminis administratius NO serà d’aplicació als terminis tributaris, ni afectarà als terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries.

ESPAI DIGITAL LA MEVA SALUT
19 de març de 2020

Arran de la situació excepcional que s’està produint amb el nou coronavirus-SARS-CoV-2, s’estan habilitant una sèrie de mesures per possibilitar la continuïtat de l’assistència sanitària, també de manera no presencial.

La Meva Salut (LMS) és un espai digital segur que permet a la ciutadania, a través d'una identificació digital, accedir a la seva informació personal de salut, fer consultes i realitzar tràmits electrònics de forma segura i confidencial. Des de LMS es disposa de l’eConsulta, una eina que permet al ciutadà enviar consultes al seu professional de salut en qualsevol moment del dia i des de qualsevol dispositiu, amb la possibilitat d'afegir-hi fitxers annexos, com ara imatges. L'eConsulta és un instrument que cada professional ha d'activar amb els seus pacients.

L’accés a LMS possibilita la descàrrega del pla de medicació i anar a la farmàcia a buscar els medicaments. També es poden consultar els resultats de les anàlisis clíniques i les proves diagnòstiques, com també anul·lar o reprogramar les visites agendades amb els professionals.

Les persones que encara no tinguin accés a La Meva Salut, excepcionalment, i per evitar carregar al personal dels centres d’atenció primària (CAP) amb feines afegides, podran donar-se d’alta trucant al número 900 053 723 sense necessitat d’acudir presencialment al centre o a través de canalsalut.gencat.cat/lamevasalut-registre.

GRUP DE VOLUNTARIAT
19 de març de 2020

Des de la Regidoria de Benestar Social i per fer front a la situació que estem patint hem impulsat el Grup de Voluntariat per a suport logístic d’Arbeca.
Oferim el servei a domicili de compra de productes bàsics com alimentació o farmàcia a persones grans o necessitades.
És un servei voluntari, fem-ne un ús responsable!
SI VOLS FORMAR COM A VOLUNTARI DEL GRUP DE SUPORT ENVIA UN MISSATGE DE WHATSAPP AL 679 61 94 94
OFICINES AJUNTAMENT TANCADES
16 de març de 2020

Durant els propers dies, amb caràcter temporal i, atenent a les recomanacions dels diferents governs i agents públics davant riscos vinculats amb el Covid19 , les oficines municipals de l’Ajuntament restaran tancades fins a que la situació es pugui restablir on s’informarà degudament.

Qualsevol consulta i tràmit que es vulgui efectuar cal que s’utilitzin algun dels següents canals:

Per telèfon de les 10 a les 14 hores al 973160008

Per correu electrònic a les següents adreces indistintament: o ajuntament@arbeca.ddl.net o atenciociutadana@arbeca.ddl.net

Mitjançant l’eina de sol·licitud electrònica a través de la web de l’Ajuntament d’Arbeca, poden presentar una instància genèrica, queixa o suggeriments: https://www.seu-e.cat/ca/web/arbeca/govern-obert-i- transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica

El servei de registre municipal, durant aquest període excepcional, serà substituït per la presentació de la documentació mitjançant els canals de comunicació anteriors.”
RECOMANACIONS AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA
15 de març de 2020

RECOMANACIONS CORONAVIRUS PDF
Benvolguts veïns i veïnes,
Donada la situació de propagació del COVID-19 al nostre país, des del Departament de Salut es recomanen una sèrie de mesures per la població GENERAL, especialment en la gent gran que hagi realitzat en les 2 últimes setmanes un viatge amb associacions fora de Catalunya (IMSERSO, associacions culturals...) que ajudarien de forma efectiva a la contenció del virus:

- Si esteu asimptomàtics i prèviament NO heu rebut cap trucada personal del Departament de Salut, intentar passar el major temps possible a casa, evitant al màxim les relacions socials amb amics, associacions...

- Evitar les visites a familiars que no visquin a la mateixa casa.

- Estar ben atents en que si us apareixen de forma recent símptomes de febre, tos i/o odinofàgia (“mal de coll”), es molt important confinar-se estrictament a casa (sense sortir) i trucar al telèfon del consultori mèdic, del vostre CAP de referència o al 061. Analitzaran el vostre cas i us donaran les instruccions concretes pertinents.

De la mateixa manera, es demana tenir molta cura a l’hora de transmetre la informació, ja que “fer córrer” certes informacions arrel de casos en estudi afecta greument a la intimitat personal i predisposen a augmentar la inseguretat i la por de tots els veïns respecte el nostre entorn.

Lleida, 14 de març de 2020

Pere Godoy

Cap de Servei de Vigilància i Resposta a les emergències de Salut Publica

ATENCIÓ AL PÚBLIC A L'OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA
13 de març de 2020

L'Oficina d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, demana als veïns i veïnes que prioritzin les trucades telefòniques al 973160008 per a realitzar qualsevol consulta o per el correu electrònic atenciociutadana@arbeca.ddl.net
 
Es demana no desplaçar-se a les oficines municipals si no és per necessitat no ajornable.

Per últim, agrair-vos el vostre esforç i compromís i demanar-vos la màxima col·laboració per fer front, entre tots, a aquesta emergència sanitària.
SUSPENSIÓ D'ACTIVITATS ALS EQUIPAMENTS MUNICIPALS
12 de març de 2020

Arran dels casos de SARS-CoV-2 detectats a Catalunya, l’Ajuntament d’Arbeca ha decidit suspendre l’activitat als equipaments municipals durant els propers 15 dies, a partir d’aquest dijous, per tal d’aplicar les mesures establertes per la Generalitat de Catalunya. Davant l’emergència sanitària sense precedents, ens cal actuar de manera prioritària i des de la unitat, la coordinació i el màxim esperit de col·laboració entre administracions, agents de la societat i ciutadania.

 

La suspensió de l’activitat afecta:

◦ Els equipaments esportius

◦ Les sales i equipaments municipals – Casal de la Gent Gran, La Fortalesa dels Vilars, Biblioteca Municipal, Llar d'infants i Escola Municipal de Música

◦ Les activitats programades per aquests propers dies

 

Es posposen les següents activitats:

◦ Tast de vins solidari

◦ Plantada d’arbres: “recuperem els arbres de la banqueta del canal”

◦ Inici de la Primavera Cultural: V Memorial Mossèn Antón Bru

 

Activitats que es suspenen:

◦ Mercat dels diumenges –cautelarment durant dues setmanes-

◦ Mercat dels divendres de fruita i verdura

◦ El XLV Cros Intercomarcal Ramon Bellmunt – suspès fins l’any vinent

 

Per últim, agrair-vos el vostre esforç i compromís i demanar-vos la màxima col·laboració per fer front, entre tots, a aquesta emergència sanitària.

 

 

Sergi Pelegrí Perera

Alcalde de l’Ajuntament d’Arbeca

 

Arbeca, 12 de març de 2020.

SUBVENCIÓ DE L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS EN LA LÍNEA D'AJUTS PER AL CATÀLEG DE PROGRAMACIÓ D'OFERTA CULTURAL DE L'ANY 2019.
6 de març de 2020

L'AJUNTAMENT D'ARBECA VA CONTRACTAR UNA ACTUACIÓ QUE ES VA DUR A TERME EN EL CARNAVAL DE L'ANY 2019, LA QUAL ESTAVA INCLOSA EN EL CATÀLEG DE PROGRAMACIÓ D'OFERTA CULTURAL, EN LA QUE HA REBUT UNA SUBVENCIÓ AMB LA COL·LABORACIÓ DE L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS.

https://www.diputaciolleida.cat/
http://www.fpiei.cat/ca
PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI
6 de març de 2020

Dimarts 10 de març de 2020 a les 21 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament. Ordre del dia: 1. Proposta d'adjudicació del contracte de l'obra "Renovació i millora de les Piscines Municipals d'Arbeca" mitjançant procediment obert simplificat.
XXXVIII MOSTRA DE CREACIONS LITERÀRIES D’ARBECA SANT JORDI 2020
5 de març de 2020

BASES REGULADORES
L’Ajuntament d'Arbeca, posa a la disposició de tots els veïns i veïnes les bases de la 38ª Mostra de Creacions Literàries d’Arbeca, Sant Jordi 2020, les podeu recollir a la Biblioteca Municipal a partir d’avui. El termini d’entrega de les obres finalitza el dijous 9 d’abril a les 8 de la tarda.
VALORACIÓ DEL CARNAVAL
5 de març de 2020

CONSOLIDACIÓ I RESTAURACIÓ DE LA FORTALESA DELS VILARS EFECTES ROBINADA DEL 22/10/2019
28 de febrer de 2020


ACTIVITATS AMETLLERS FLORITS A ARBECA
20 de febrer de 2020

Vine a Arbeca, vine a descobrir les activitats entre ametllers florits, amb visites guiades  i degustacions de productes de proximitat a la posta de sol enmig dels ametllers florits.
LOCALITZACIÓ ACTIVITATS AMETLLERS FLORITS

DIA 22 de febrer VISITA GUIADA ENTRE AMETLLERS FLORITS
Punt de trobada

DIA 22 DE FEBRER POSTA DE SOL ENTRE AMETLLERS FLORITS
Localització

DIA 23 de febrer VISITA GUIADA ENTRE AMETLLERS FLORITS
Punt de trobada

SUBVENCIÓ DE L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS PER L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES 2019 PER LA BIBLIOTECA L'ATLÀNTIDA
14 de febrer de 2020

L'AJUNTAMENT D'ARBECA HA ADQUIRIT DIVERSOS LLIBRES PER LA BIBLIOTECA L'ATLÀNTIDA, AMB LA COL·LABORACIÓ DE L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS, PEL QUAL ENS HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ DINS LA LÍNEA D'AJUTS A LES BIBLIOTEQUES I SALES DE LECTURA PER L'ANY 2019.


https://www.diputaciolleida.cat/
http://www.fpiei.cat/ca


TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS
14 de febrer de 2020

MÉS INFO: http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=8969
RESULTATS VOTACIÓ MERCAT D'ANTIGUITATS I SEGONA MA
9 de febrer de 2020

L'Ajuntament us informa del resultat de la Consulta realitzada sobre la continuïtat Mercat dels Diumenges a la nostra Vila.
Des de l’Ajuntament també agraïm a tots els arbequins i arbequines que han participat del primer procés participatiu a Arbeca.

Realitzat l'escrutini de la votació, el resultat ha estat:

D'un cens de 2041 persones, n'han votat 708, resultant una participació del 34,69% .

SI = 536 vots.

No= 156 vots

En blanc =14 vots

Nuls = 2

FORTALESA DE VILARS OBERTA
7 de febrer de 2020

La Fortalesa de Vilars torna a obrir, vine i podràs gaudir de la visita a l'interior a la Fortalesa.
HORARIS DISSABTES I DIUMENGES DE LES 10 A LES 14h
RECOLLIDA VOLUMINOSOS PORTA A PORTA
5 de febrer de 2020

L'Ajuntament d'Arbeca juntament amb el Consell Comarcal de Les Garrigues comunica que el proper dissabte 8 de febrer es procedirà a la recollida mensual porta a porta de residus voluminosos, si voleu fer ús d'aquest servei és imprescindible apuntar-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament o trucar al 973160008 fins demà dijous 6 a les 13h. També que està totalment prohibit llençar residus voluminosos pel terme municipal, deixar-los a la via pública o dipositar-los en els contenidors no corresponents. Recordem qui no compleixi aquesta normativa municipal, l’Ajuntament li aplicarà les mesures sancionadores corresponents. Apel·lem al bon criteri de totes les arbequines i els arbequins , per tal de tenir l’ARBECA NETA que totes volem.
EXPERIÈNCIES OLEOTURÍSTIQUES A ARBECA
29 de gener de 2020

Les experiències oleoturístiques  Oli d'Arbeca i Vinya Vilars han estat incloses al Catàleg d'Experiències Oleoturístiques de Les Garrigues que ha presentat el Consell Comarcal de Les Garrigues dins de la 57ª Fira de l'Oli de Qualitat Verge Extra de Les Garrigues.

El Catàleg ha estat presentat pel coordinador tècnic, l'arbequí Adrià Dalmau Garsaball i la presentació de l'experiència d'Oli d'Arbeca ha anat a càrrec de Magda Garret Moyà


FORTALESA DELS VILARS TANCADA
25 de gener de 2020

La fortalesa dels Vilars d'Arbeca romandrà tancada al públic fins a nou avís per causa dels aiguats d'aquesta setmana.
ACORDS PLE EXTRAORDINARI URGENT DE 24 DE GENER DE 2020
25 de gener de 2020

ACORDS:

1. Pronunciament sobre l'ordre del dia.

2. Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit núm. 2/2019 respecte al pressupost prorrogat de l'exercici 2019.
APROVADA PER UNANIMITAT

3. Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació per realitzar l'obra "Renovació i millora de les Piscines Municipals d'Arbeca" i aprovació del plec de clàusules administratives particulars.
APROVAT PER UNANIMITAT

PLE EXTRAORDINARI URGENT 24 DE GENER 2020
23 de gener de 2020

Divendres a 2/4 de 10 del vespre a la Sala de Plens de la Casa de la Vila.

ORDRE DEL DIA:

1. Pronunciament sobre l'ordre del dia.

2. Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit núm. 2/2019 respecte al pressupost prorrogat de l'exercici 2019.

3. Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació per realitzar l'obra "Renovació i millora de les Piscines Municipals d'Arbeca" i aprovació del plec de clàusules administratives particulars.

Recordeu que aquest acte és obert a tothom que hi vulgui assistir; també podeu seguir-lo  sintonitzant Ràdio Arbeca al 107.8 FM
ACORDS PLE EXTRAORDINARI DE 20 DE GENER DE 2020
21 de gener de 2020

Punts de l'ordre del dia:

1. Aprovació si s'escau, de l'esborrany de l'acta del ple de data de 30 de desembre de 2019.
APROVAT PER UNANIMITAT

2. Proposta d'aprovació inicial del Pressupost General de l'Ajuntament d'Arbeca per l'anualitat 2020, de les seves bases d'execució , de la relació de llocs de treball i de la plantilla de personal.
REBUTJADA PER 6 VOTS EN CONTRA DELS GRUPS DE COMPROMÍS PER ARBECA I JUNTS PER CATALUNYA I 5 VOTS A FAVOR D'ESQUERRES D'ARBECA

3. Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació per realitzar l'obra "Renovació i Millora de les Piscines Municipals d'Arbeca i aprovació del plec de clàusules administratives particulars.
RETIRADA DEL PLE PER NO PODER ASSIGNAR PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA AL NO HAVER-SE APROVAT ELS PRESSUPOSTOS DE 2020.
PRECAUCIÓ AMB LES VENTADES
21 de gener de 2020

A casa

Tanca i assegura portes, finestres i tendals. Abaixa completament les persianes i, si són de cordó, subjecta-les bé. 

Eviteu deixar testos o altres objectes no estàtics a les façanes i terrasses i recolliu la roba dels estenedors per evitar que el vent els pugui fer caure al carrer i provocar un accident.


A l'exterior

Vigileu amb el mobiliari urbà, l’enllumenat dels carrers, les motos i els cotxes aparcats, les grues, els contenidors de brossa, l’arbrat i tot allò que el vent pugui fer caure.

No pugeu a llocs alts i exposats al vent, com ara les bastides o altres construccions.

Eviteu els parcs, els jardins i les zones boscoses. Si sou a una zona arbrada, vigileu amb els arbres que puguin caure i eviteu totes les activitats amb foc. Tingueu en compte també la proximitat dels arbres als edificis: el vent els podria fer caure a sobre.

Quan hi hagi temporal amb grans onades, no accediu als punts del litoral afectats pel fort onatge o als llocs on les onades trenquin amb força, allunyeu-vos d'espigons, esculleres i passejos marítims.


Si heu de conduir

Consulteu les prediccions del temps i l’estat de les carreteres. Si es preveuen vents forts, eviteu desplaçar-vos per carretera.

Si és imprescindible desplaçar-vos, tingueu molta precaució perquè us podeu trobar obstacles a la via.

Cal alentir la marxa per poder mantenir la trajectòria del vehicle corregint les desviacions, és important subjectar el volant amb fermesa.

Sigueu prudents en els avançaments i mantingueu les distàncies laterals adequades amb els altres vehicles.

Si conduïu vehicles de grans dimensions o amb remolc, extremeu les precaucions perquè teniu més risc de sortir-vos de la via o bolcar.


Si feu una activitat de lleure

Aneu amb compte en practicar esports a l’aire lliure.
En l’esquí, tingueu en compte que els remuntadors poden veure’s afectats pel vent.

Al mar, no navegueu i vigileu amb els amarratges de les embarcacions. No passegeu per les esculleres o espigons o zones properes al mar.

A la muntanya, extremeu les precaucions i no us apropeu ni passegeu pels penya-segats. Tingueu en compte que el vent pot arrossegar objectes voluminosos (per exemple, pedres per un pendent pronunciat) i afavorir l’acumulació de neu, amb l'augment consegüent del perill d’allaus.


ALERTA ROBATORIS
20 de gener de 2020

Us informem que l'onada de robatoris a domicilis que hi ha hagut a comarques veïnes s'ha desplaçat cap als nostres pobles.

Acostumen a actuar entre les 4 i 8 de la tarda, aprofitant que no hi ha ningú en aquell moment. Sembla que només els interessa l'efectiu i les joies.

Els mossos n'estan al corrent i hi estant treballant.

Us demanem que prengueu les mesures que cregueu oportunes als vostres domicilis.

Si detecteu persones o vehicles que cregueu puguin ser sospitosos, no dubteu en comunicar-ho.

Podeu trucar al 112 o al telèfon de la comissaria dels Mossos a Les Borges Blanques 973700000

PLE EXTRAORDINARI AJUNTAMENT D'ARBECA
19 de gener de 2020

Punts de l'ordre del dia:

1. Aprovació si s'escau, de l'esborrany de l'acta del ple de data de 30 de desembre de 2019.

2. Proposta d'aprovació inicial del Pressupost General de l'Ajuntament d'Arbeca per l'anualitat 2020, de les seves bases d'execució , de la relació de llocs de treball i de la plantilla de personal.

3. Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació per realitzar l'obra "Renovació i Millora de les Piscines Municipals d'Arbeca i aprovació del plec de clàusules administratives particulars.
REUNIÓ INFORMATIVA MERCAT DIUMENGES
16 de gener de 2020

Enmarcada en el procés de participació ciutadana sobre el futur del mercat setmanal destinat a la venda d'antiguitats, andròmines i productes de segona mà, el proper DIVENDRES 17 DE GENER A LES 8 del vespre a la SALA MÀRIUS TORRES hi haurà una reunió informativa, participativa i amb debat amb explicació del conjunt del procés de participació ciutadana, informació sobre el impacte econòmic i social que té el mercat, finalment hi haurà preguntes i aclariments i un posterior debat. Vine a dir·hi la teva, el futur del mercat és a les teves mans!
TÚ OPINES!
25 de novembre de 2019

Ha començat el procés de participació ciutadana sobre el futur del mercat dels diumenges. Des del dia 18 de novembre està oberta la fase de propostes per resoldre la falta de mancances o problemàtiques del mercat. Aquesta fase, estarà oberta fins el 20 de desembre i les vies per entrar propostes són a través d'un formulari que trobareu a les xarxes socials de l'Ajuntament o apropant-vos a l'oficina d'atenció ciutadana i omplint l'imprès que se us entregarà. Posteriorment a aquesta fase, al mes de febrer, es realitzarà la jornada de votació.
També podeu omplir el formulari clicant aquí

La Regidoria de participació ciutadana juntament amb les de cultura, promoció econòmica i festes, informen que s'obre el període per fer la valoració de la Fira de Santa Caterina. Ho podeu fer retallant la pàgina on hi ha la pauta de la valoració del llibret de la fira i dipositar-ho a la urna que hi ha a l'oficina d'atenció ciutadana. Allà trobareu més butlletes per omplir. També podeu fer valoracions a través del formulari que trobareu a les xarxes socials de l'Ajuntament o bé clicant aquí
PLE EXTRAORDINARI
15 de novembre de 2019

El Ple Corporatiu Municipal convoca SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA per aquest dilluns 18 de Novembre a les 21:00 hores a la Sala de Plens de la Casa de la Vila.

Amb un únic punt en l’Ordre del Dia:

Proposta de sol·licitud de declaració de zona afectada greument per una emergència de Protecció civil del Terme Municipal d’Arbeca


Recordeu que aquest acte és obert a tothom que hi vulgui assistir; també podeu seguir-lo  sintonitzant Ràdio Arbeca.

S'Allarga el termini de presentació de danys.
30 d'octubre de 2019

L’AJUNTAMENT INFORMA QUE EL TERMINI  DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER DANYS DE LA RUBINADA, S'ALLARGA FINS EL DIMECRES 6 D'OCTUBRE.
Servei de desplacament al Cementiri
29 d'octubre de 2019

L’Ajuntament posa a la disposició de tots els veïns que ho necessitin, un servei d’anada i tornada del Cementiri Municipal , el proper divendres 1 de novembre, Diada de Tots Sants.

Els llocs de recollida seran : Les parades d’autobusos de l’Avinguda de Montserrat i la Plaça Lluís Companys, i davant de l’Ajuntament.

L’horari : de  9 a 2 del matí , i de 3 a 6 de la tarda., amb sortida cada 20 minuts.

Si alguna persona té falta de mobilitat i també es vol atansar al Cementiri, podeu trucar directament al Joan al telèfon:  647 21 63 56.

..................................................................................................................................................

RECLAMACIONS DANYS AIGUATS FINQUES AGRÀRIES
28 d'octubre de 2019

Model declaració finques agràries o explotacions ramaderes
Tots els afectats pels danys dels aiguats en finques agràries o explotacions ramaderes poden passar per les oficines municipals on se'ls facilitarà un imprès per efectuar la declaració de les afectacions, que caldrà retornar a l'Ajuntament fins el dilluns, 4 de novembre.

També es pot descarregar el document en pdf. a l'enllaç que us adjuntem.


RECLAMACIONS DANYS RUBINADA 22 D'OCTUBRE
25 d'octubre de 2019

Des de l’Ajuntament es comunica a tota la població afectada per la rubinada i els aiguats del dia 22 d’octubre, que a partir d’avui i fins els dia 30 d’octubre podeu portar a les Oficines Municipals una relació valorada econòmicament amb reportatge fotogràfic dels danys soferts a les vostres propietats.

Amb les dades recollides l’Ajuntament  pretén obtenir una informació globalitzada dels danys  per tal de portar a terme actuacions conjuntes  amb altres administracions públiques.

CRIDA A TOTA LA POBLACIÓ
23 d'octubre de 2019

Degut a la rubinada d’ahir a la nit, moltes cases del poble han patit danys materials i desperfectes.

Per aquest motiu, l’Ajuntament d’Arbeca fa una crida a tota la població per ajudar als veïns afectats.

El punt de coordinació és, a les 16.00 hores d’aquesta tarda, a l’encreuament de l’Avinguda Montserrat amb el Carrer Germanes Dominiques. Tot i així, els qui vulguin, poden ajudar des d’ara mateix. 

Porteu roba adequada i material divers per retirar fang i aigua. Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració.

Oferta de treball persona jove en pràctiques
16 d'octubre de 2019

Contracte de Pràctiques de Garantia Juvenil
L'Ajuntament ofereix lloc de treball a una persona jove.
Les persones interessades, envieu currículum a l'adreça de correu electrònic: promocioeconomica@arbeca.ddl.net
Teniu temps d'enviar-los fins diumenge 27 d'octubre de 2019.


PLE ORDINARI
9 d'octubre de 2019

El Ple Corporatiu Municipal convoca SESSIÓ ORDINARIA per aquest dilluns 21 d’octubre a les 21:00 hores a la Sala de Plens de la Casa de la Vila amb el següent.


ORDRE DEL DIA:

 

1.    Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió d’11 de juliol de 2019.

2.    Donar compte al Ple de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: Informes trimestrals de lluita contra la morositat, Llei 15/2010 i Període mitjà de pagament a proveïdors. 1r i 2n. Trimestres 2019.

3.    Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 01/04/2019 a 30/09/2019

4.    Donar compte del Decret 113C/2019 d’aprovació de la liquidació del Pressupost 2018.

5.    Proposta d’aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2020 i següents.

6.    Proposta d’aprovació del Procés de Participació Ciutadana sobre el futur del mercat setmanal destinat a la venda d’antiguitats, andròmines i productes de segona mà.

7.    Mocions

8.    Informes d’ Alcaldia

9.    Precs, preguntes i suggeriments

Recordeu que aquest acte és obert a tothom que hi vulgui assistir; també podeu seguir-lo  sintonitzant Ràdio Arbeca.

AUTORITZACIÓ ARBEQUÍ DE FERRO 2019
12 d'agost de 2019

Autoritzacions Arbequí de Ferro 2019

Les Autoritzacions per participar a l'Arbequí de Ferro 2019 s’han de portar a la biblioteca municipal fins dimarts, 13 d'agost i a les oficines d'atenció ciutadana de l'ajuntament fins el dimecres, 14 d'agost pel matí.

BASES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC DE LA FESTA MAJOR A INSTAGRAM
12 d'agost de 2019

NOVA UBICACIÓ DELS CONTENIDORS DE BROSSA
6 d'agost de 2019

L'Ajuntament d'Arbeca comunica que a partir d’avui es procedeix a fer un canvi d'ubicació d'alguns contenidors de la recollida selectiva de residus per una distribució proporcional en tot el casc urbà.

 

·         Els contenidors situats fins ara a  l'Av. dels Portals es reubicaran de la següent manera:

El del vidre es trasllada al Carrer Omellons amb confluència amb la Plaça Lluís Companys.

Els d'envasos i cartró es traslladen al Carrer Alcalde Mullerat a l'alçada de la glorieta de la Plaça del Toll.

Els de rebuig i l'orgànica es canvien a l'entrada de vianants de l'aparcament de la Plaça de la Serp.

·         Els contenidors de rebuig i orgànica de la PLAÇA LLUÍS COMPANYS, es traslladen al Carrer Omellons en confluència a la mateixa Plaça.

·        
Els del Carrer Tarragona es traslladen tots  al carrer Marinada amb  confluència al Carrer del Pou.

·        
Els del carrer Germanes Dominiques, els trobareu ara, al Carrer Raimunda Elias en confluència amb el Carrer Sant Pere Claver.

 

 

·         Els contenidors que hi havia fins avui al carrer Lleida de recollida selectiva de paper / cartró, vidre i  envasos,  els trobareu ara al Carrer del Sol de Ponent en confluència amb Santiago Rossinyol.

PLE EXTRAORDINARI
10 de juliol de 2019

Es convoca Ple Extraordinari aquest dijous, 11 de juliol a les 10 de la nit, per a l'aprovació del Cartipàs Municipal.

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió constitutiva de 15 de juny de 2019.

2. Presa de raó dels decrets d'Alcaldia de caràcter d'autoorganització municipal.

3. Proposta de constitució dels Grups Municipals.

4. Proposta de nomenament dels membres de la Comissió Especial de Comptes.

5. Proposta d'aprovació de les Festes Locals per a l'any 2020.

6. Proposta d'acord d'aprovació de declaració especial interès i utilitat municipal d'activitats agropecuàries i bonificacions IBI rústica.

7. Proposta d'acord d'aprovació de la liquidació definitiva de les contribucions especials a l'obra "Peatonalització del carrer Pregàries"

8. Proposta d'acord d'aprovació de la liquidació definitiva de les contribucions especials a l'obra "Peatonalització del carrer Abadia".

9. Proposta d'aprovació del Compte General per a l'exercici 2018.

Aquest acte, es celebrarà a la Sala de Plens de la Casa de la Vila i és públic i obert a tothom que hi vulgui assistir.

També podreu seguir-lo sintonitzant Ràdio Arbeca.
.............................................................................................................................
MESURES PER PROTEGIR-NOS DE LA CALOR I EVITAR INCENDIS
28 de juny de 2019

Prohibit fer foc a la Capella estiu 2019
INSTRUCCIONS PER COMPATRE L'ONADA DE CALOR

Beu aigua en abundància i fes que la mainada i la gent gran en begui. No noten la set com tu.

Si has de sortir al carrer posa't un barret, vesteix amb roba lleugera i ves per l'ombra.

Passeja el gos, fes running o ves al mercat a les hores amb menys sol.

Actualment ens trobem en fase d'alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) com a conseqüència de l'onada de calor.

EVITEM INCENDIS

S'han establert determinades prohibicions en la realització de tasques agrícoles atesa l'activació del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT). Destaquem la PROHIBICIÓ de la utilització en les tasques agrícoles de qualsevol tipus de màquina recol·lectora o empacadora de palla de cereal.


SUBVENCIÓ PER LA RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA DEL CARRER ABADIA DE LA DIPUTACIÓ
27 de juny de 2019

LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ DIRECTA A L’AJUNTAMENT D’ARBECA:

 

Actuació: RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA DEL CARRER ABADIA.

Atorgament: DECRET 5765 DE 18 DE DESEMBRE DE 2018.

Anualitat: 2018

Import subvenció: 20.000,00 €                                               
SUBVENCIÓ PER LA RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA DEL CARRER PREGÀRIES DE LA DIPUTACIÓ
27 de juny de 2019

 LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ DIRECTA A L’AJUNTAMENT D’ARBECA:

 

Actuació: RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA DEL CARRER PREGÀRIES.

Atorgament: DECRET 5766 DE 18 DE DESEMBRE DE 2018.

Anualitat: 2018

Import subvenció: 20.000,00 €                          
SUBVENCIÓ PER LA RENOVACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL CARRER PREGÀRIES DE LA DIPUTACIÓ
27 de juny de 2019

 LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ DIRECTA A L’AJUNTAMENT D’ARBECA:

 

Actuació: RENOVACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL CARRER PREGÀRIES.

Atorgament: DECRET 5656 DE 12 DE DESEMBRE DE 2018.

Anualitat: 2018

Import subvenció: 40.000,00 €                          
SUBVENCIÓ PER LES DESPESES DE FUNCIONAMENT I MANTENIMENT DEL CONSULTORI MÈDIC LOCAL
27 de juny de 2019

LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ A L'AJUNTAMENT D'ARBECA, PER LES DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT I MANTENIMENT DEL CONSULTORI MÈDIC LOCAL, PER UN IMPORT DE 18.617 €.
SUBVENCIÓ DEL PLA D'ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS DE LA DIPUTACIÓ
26 de juny de 2019

LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ A L’AJUNTAMENT D’ARBECA DINS LA CONVOCATÒRIA DEL PLA D’ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS.

Actuació: DESPESES ORDINÀRIES DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

ENLLUMENAT PÚBLIC.

Atorgament: JUNTA DE GOVERN DE LA DIPUTACIÓ 5 DE MARÇ DE 2018.

Anualitat: 2018

Pressupost de l’actuació: 10.000,00 €                

Import subvenció: 7.968,90 €        

                                     
Concurs del disseny de la portada del programa de festa major 2019
19 de juny de 2019

Bases del concurs del disseny de la portada del programa de festa major
Vols ser partícip de l'edició del programa de festa major? Si és així, participa en el concurs del disseny de la portada del programa de festa major 2019, el plaç de presentació de treballs és del dia 19 de juny al 5 de juliol. Les bases del concurs les teniu adjuntes amb pdf i/o les podeu passar a recollir per les oficines d'atenció ciutadana de l'ajuntament i també les trobareu a les xarxes socials. Animeu-vos a participar!
HORARI D'ALCALDIA
18 de juny de 2019

L’Alcaldia d’aquest Ajuntament us fa saber que el seu horari d’atenció al públic serà els dijous de 6 a 8 de la tarda.

Per demanar hora de visita cal que us poseu en contacte amb l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
Facebook de l'Ajuntament
18 de juny de 2019

Comuniquem a tots els seguidors de la pàgina oficial de Facebook de l’Ajuntament d’Arbeca, que degut a problemes tècnics no estarà operativa fins a nou avís.

PLE EXTRAORDINARI
13 de juny de 2019

Es convoca Ple Extraordinari aquest dissabte,15 de juny a les 12 del migdia , per a la constitució de la nova Corporació Municipal.

ORDRE DEL DIA:

1.- Constitució de la Mesa d'Edat.

2.- Constitució de la Corporació.

3.- Elecció de l'Alcalde.


Aquest acte , se celebrarà a la Sala de Plens de Casa de la Vila i és públic i obert a tothom que hi vulgui assistir.

També podreu seguir-lo sintonitzant  Ràdio Arbeca. ...............................................................................................................................
SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER LA XXXV FIRA DE SANTA CATERINA.
6 de juny de 2019

AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, QUE HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ A L'AJUNTAMENT D'ARBECA DINS LA LÍNEA D'AJUTS PER A LA XXXV FIRA DE SANTA CATERINA.
PLE MUNICIPAL
1 d'abril de 2019

El Ple Corporatiu Municipal d’Arbeca convoca Sessió Ordinària per aquest dimecres , 3 d’abril a les 21:00 hores , a la Sala de Plens de l’Ajuntament amb el següent :

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.    Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 16 de gener de 2019.

2.    Donar compte al Ple de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: Informes trimestrals de lluita contra la morositat, Llei 15/2010 i Període mitjà de pagament a proveïdors. 4r. Trimestre 2018.

3.    Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 01/01/2019 fins 31/03/2019.

4.    Sorteig Meses electorals eleccions a les Corts Generals.

5.    Proposta d’aprovació definitiva de la imposició i l’ordenació de contribucions especials  a l’obra PEATONALITZACIÓ DEL CARRER PREGÀRIES.

6.    Proposta d’aprovació definitiva de la imposició i l’ordenació de contribucions especials  a l’obra PEATONALITZACIÓ DEL CARRER ABADIA.

7.    Proposta de nomenament Secretaria Registre Civil del Jutjat de Pau.

8.    Proposta d’adquisició de la finca amb immoble urbà situada a la Plaça Generalitat, 1.

9.    Proposta d’aprovació de les bases reguladores de les subvencions per a la preservació i la rehabilitació de les construccions rurals tradicionals de pedra seca en la modalitat de cabana de volta.

10.  Proposta d’aprovació de les bases reguladores de les subvencions als comerços i productors locals per a la millora de la sostenibilitat del medi ambient.

11.  Proposta d’acord per sol·licitar del departament de treball, afers socials i famílies una pròrroga al conveni corresponent a les 5 places de naturalesa públiques per a la residència municipal d’Arbeca per a l’any 2020.

12.  Proposta d’acord de denominació de carrers i espais urbans i la seva inclusió en el nomenclàtor municipal.

13.  Mocions

14.  Informes d’ Alcaldia

15.  Precs, preguntes i suggeriments

 

 

Aquest acte és públic per tothom que hi vulgui assistir, també pot seguir-se per Ràdio Arbeca, freqüència 107.8 del receptor de ràdio.

 

SUBVENCIÓ DE L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS PER EQUIPAMENTS CULTURALS PER DESPESES DEL 2018.
29 de març de 2019

L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ A L'AJUNTAMENT D'ARBECA DINS LA LÍNEA D'AJUTS PER A EQUIPAMENTS CULTURALS (BÉNS MOBLES), PER A LA INCORPORACIÓ D'INFRAESTRUCTURES CULTURALS DE L'ANY 2018.
SUBVENCIÓ DE L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS EN CONCEPTE D'AJUTS A LES PUBLICACIONS D'INTERÈS LOCAL I COMARCAL
18 de març de 2019

L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ A L'AJUNTAMENT D'ARBECA DINS LA LÍNEA D'AJUTS A LES PUBLICACIONS D'INTERÈS LOCAL I COMARCAL DE L'ANY 2018.
SUBVENCIÓ DE L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS PER LES DESPESES 2018 DE LA BIBLIOTECA ATLÀNTIDA DE LA VILA
14 de març de 2019

L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ A L'AJUNTAMENT D'ARBECA DINS LA LÍNEA D'AJUTS A LES BIBLIOTEQUES PER LES DESPESES DE L'ANY 2018.
SUBVENCIÓ DE L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS PELS PROJECTES CULTURALS 2018 DE LA VILA
12 de març de 2019

L'INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ A L'AJUNTAMENT D'ARBECA DINS LA LÍNEA D'AJUTS PER A PROJECTES CULTURALS DE L'ANY 2018.
XXXVIIª. Mostra de Creacions Literàries Sant jordi 2019
5 de març de 2019

XXXVIIa MOSTRA DE CREACIONS LITERÀRIES SANT JORDI 2019

BASES:

1a. Participació

Podran participar-hi els residents o els vinculats a la vila.

 

2a. Modalitat

Es podran presentar obres en prosa o poesia: el tema serà lliure.

 

3a. Categories

A.    Nois i noies de 1r. i 2n. curs de primària

B.     Nois i noies de 3r. i 4t. curs de primària

C.     Nois i noies de 5è. i 6è. curs de primària

D.    Nois i noies de 1r. i 2n. curs d’ESO

E.     Nois i noies de 15 a 18 anys

F.     Adults de 19 a 100 anys.

 

4a. Presentació

Els treballs seran en català, escrits a mà i amb lletra clara, o bé a màquina i a doble espai. En les obres hi constarà la lletra de la categoria corresponent. S’hi adjuntarà un sobre tancat, amb la mateixa lletra escrita a l’exterior i amb el títol; a l’interior hi haurà el nom o el pseudònim de l’autor amb la seva adreça.

 

5a. Lloc i Termini de Presentació

Els treballs es presentaran a la BIBLIOTECA L’ATLÀNTIDA D’ARBECA fins a les 20 h del dijous, dia 11 d’abril de 2019.

 

6a. Propietats dels treballs

Les obres es tornaran als seus autors, fora de les premiades que restaran en poder de l’Ajuntament d’Arbeca, i seran editades periòdicament.


7a. Jurat

 

El Jurat d’aquesta XXXVIa Mostra Literària estarà format per 9 persones relacionades amb el món de la cultura de la nostra vila:

 

M. Ester Artigas Masot                     

Jordi Balagué Sans

Ricard Berengué solé                          

Concepció Boldú Querol

Josep M. Garret Bosch                      

Sílvia Husillos Aiguadé                        

M. Teresa Marcet Sanchez               

Oriol Teixidó Garcia

                                                                                                             

8a. Lliurament de premis

El dia 21 d’abril a la tarda, es farà l’entrega de premis. (Podreu consultar els detalls de l’acte, al tríptic de la programació de la Primavera Cultural: IV Memorial Anton Brú)

 

9a. Premis

Es donarà un llibre a cada participant, i un lot de llibres al guanyador de cada categoria i modalitat, valorats en 60€ en les categories infantils, 70€ en la categoria E i 90 € en la d’adults.

 

10a. Qualitat

El jurat podrà declarar desert qualsevol premi, si les obres no tenen la qualitat mínima exigida. Es tindran en compte les incorreccions sintàctiques i ortogràfiques.

 

11a. Extensió

Cada concursant no podrà presentar més d’una obra per modalitat, amb un màxim de 5 folis o el seu equivalent a mà.


12a. Notes

El fet de concursar comporta l’acceptació de les presents bases i la decisió del Jurat davant qualsevol problema imprevist. El Jurat d’aquest any no podrà participar en la present Mostra.

   

 

PERÍODE VOLUNTARI DE COBRAMENT
1 de març de 2019

La Fibra òptica arriba a Arbeca
19 de febrer de 2019

L’Ajuntament informa a tota la població que les empreses de telecomunicacions ORANGE i ADAMO s’han interessat per la instal·lació de la xarxa de FIBRA ÒPTICA al nostre municipi.

Aquestes dues empreses ja han demanat les autoritzacions oportunes per instal·lar cada una la seva xarxa.

Es tracta de l’oferiment d’un servei de connexió ultra ràpida a INTERNET.

Per aquesta raó és molt probable que els comercials legalment autoritzats d’ambdues empreses visitin les vostres llars amb la finalitat de fer clients.

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PELS SOCORRISTES DE LES PISCINES MUNICIPALS DE L'ESTIU 2018
14 de febrer de 2019

LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ A L'AJUNTAMENT D'ARBECA DINS LA LÍNEA D'AJUTS PER A SOCORRISTES DE LES PISCINES MUNICIPALS.
Bases per participar a la Rua de Carnaval
15 de gener de 2019

BASES

La Regidoria de Festes del nostre Ajuntament, posa a la disposició de tots els veïns les BASES per participar a la RUA DE CARNAVAL d’aquest any.

Les podeu passar a recollir per les Oficines de l’Ajuntament; la Biblioteca o també podeu consultar-les en aquesta a pàgina web de l’Ajuntament i a l’Ebando.

Per inscriure-us ho heu de fer a la Biblioteca Municipal de 5 a 8 de la tarda fins el divendres 1 de març.

PLE ORDINÀRI
14 de gener de 2019

El Ple Corporatiu Municipal convoca SESSIÓ ORDINARIA per aquest dimecres, 16 de gener a les 20:30 del vespre a la Sala de Plens de la Casa de la Vila. 

ORDRE DEL DIA:

1.Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 13 de desembre de 2018.

 2.Donar compte al Ple de les rendicions fetes al Ministeri d’Economia i Hisenda: Informes trimestrals de lluita contra la morositat, Llei 15/2010 i Període mitjà de pagament a proveïdors. 3r. Trimestre 2018.

3.Presa de raó del decrets d’ Alcaldia des del 26/09/2018 fins 31/12/2018.

4.Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits 04/2018 del pressupost vigent.

5.Proposta d’aprovació provisional de la modificació de les NNSS de planejament per ajustar els límits de l’Equipament de l’Escorxador.

6.Proposta d’aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament d’Arbeca per a l’exercici 2019, de les bases d’execució i de la plantilla de personal.

7.Proposta d’aprovació provisional de la imposició i l’ordenació de contribucions especials a l’obra PEATONALITZACIÓ I SUBSTITUCIÓ XARXA D’AIGUA I CLAVEGUERAM DEL CARRER PREGÀRIES.

8.Proposta d’aprovació provisional de la imposició i l’ordenació de contribucions especials a l’obra PEATONALITZACIÓ I SUBSTITUCIÓ XARXA D’AIGUA DEL CARRER ABADIA.

9.Mocions

10.Informes d’ Alcaldia

11.Precs, preguntes i suggeriments

Aquest acte és públic per a tothom que hi vulgui assistir, també podeu seguir-lo sintonitzant RÀDIO ARBECA a la freqüència 107.8 de la FM. del vostre receptor de ràdio  
TALL EN EL CORRENT ELÈCTRIC
21 de desembre de 2018

Plànol dels carrers afectats

La Companyia FECSA-ENDESA informa , als veïns dels carrers :

ÀNGEL GUIMERÀ, 

RAFEL DE CASANOVES,

LA FASSINA i

l’AVINGUDA DE MONTSERRAT, de l’alçada del carrer GERMANES DOMINIQUES fins a la CARRETERA DE LLEIDA,

que el proper dijous, 27 de desembre hi haurà una tallada en el corrent elèctric que afectarà als immobles d’aquests carrers.

L’horari : de les 08:00 fins a les 10:00.

 

Disculpeu les molèsties

PLE EXTRAORDINARI
12 de desembre de 2018

El Consell Municipal convoca PLE EXTRAORDINARI per demà dimecres  13 de desembre a 2/4 de 9 del vespre a la Sala de Plens de la casa de la Vila amb el següent


ORDRE DEL DIA:

 

1.    Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 5 de novembre de 2018.

2.    Proposta de ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 306/2018, de data 5 de desembre de 2018, pel qual es sol·licitar un conveni de col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la formalització de les places públiques a la residència d’Arbeca.

3.    Proposta d’aprovació definitiva de la relació de béns a expropiar. Immobles situats al carrer Vidal i Barraquer, 11 i 13.

Aquest acte és públic per a tothom , recordeu que també podeu seguir-lo per Ràdio Arbeca, la vostra emissora.

PLE EXTRAORDINARI
5 de novembre de 2018

El consell Municipal convoca el Ple Municipal en Sessió Extraordinària per aquest dilluns 5 de novembre a les 21:00 hores per tractar els assumptes relacionats amb el següent Ordre de Dia:

 

1.       Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 2 d’octubre de 2018.

2. Proposta d’aprovació provisional de la modificació d’Ordenances Fiscals a regir a partir de l’1 de gener de 2019.

3.       Proposta d’aprovació del Calendari Fiscal per a l’exercici 2019.

4. Proposta d’inici de l’expedient per a l’adquisició directa de l’immoble situat a la plaça Generalitat, 1.

 

 

 

Aquest acte és obert a tothom que hi vulgui assistir, per altra banda també podrà escoltar-se per Ràdio Arbeca, al 107.8 del dial de la FM.

DEFUNCIÓ
2 de novembre de 2018

El Consell Municipal té el sentiment de comunicar a tots els veïns la mort de :

PAULINA MATA SANFELIU
Casa Mortuòria a "Cal Milio dels Omellons"


El funeral i enterrament seran demà dissabte, 3 de novembre, a les 11 del matí a l'Església Parroquial d'Arbeca.

El cos de la difunta serà a la Sala de vetlles de l'Avinguda dels Portals a partir de les 11 d'aquest matí.

INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
2 de novembre de 2018

L'Ajuntament informa a tots els veïns , que la Companyia ENDESA Distribucions, degut a les obres de manteniment i instal·lació que està realitzant en diferents indrets del nostre poble, procedirà , aquest dilluns 5 de novembre , a fer tallades intermitents del corrent elèctric en les següents zones i horaris:

De 07:00 a 09:00 del matí i de 13:00 a 15:00 hores, es veuran afectats els veïns de les següents zones:

CARRERS:

Barcelona, Borgetes,  Castell,  Comptes d’Urgell,   Domènech Cardenal,  Duch de Cardona,  Empordà,  Enric Granados,  Fortí,   Gaudí,  Girona,  Hospital,  Jardí,  Joan Maragall,  Joan March,  Les Garrigues,  Lleida,  Llevant,  Lluís Millet,  Mestre Vigatà,  Major,  Mallorca,  Molí Vell,  Nou,  Pallars,  Rafel de casanoes,  Roser,  Santiago Rusinyol,  Segrià,  Sol Ponent,  Sant Joan,  Urgell,  Vilars.

AVINGUDES:

Borges Blanques,  Del Canal,  Miralcamp,  Mollerussa,  PuigGros,  Tarradelles,  Vilanova de Bellpuig.

PLACES:

Generalitat,  Major,  Mercat,  Església.

PARTIDES i CAMINS:

Font de la Juliana, Guixera,  Plans, Pol·lígon Industrial 18,  Salat,  Sanahuja,   Serra,  Torre Ros i  Carretera de LLeidaDe 06:00 a 07:00 del matí i de 15:00 a 16:00 de la tarda, es veuran afectats els veïns de les següents zones:

CARRERS:

Abadia,  Alcalde Mullerat,  Alcalde Ramon Pifarré,  Àngel Guimerà,  Castellots,  Fassina,  Forn,  Germanes Dominiques,   Garbí Harmonia,  Onze de Setembre,  Pont,  Prades,  Rafel de casanovas,  Roser,  Sant Feliu,  Sant Jaume,  Sant Pere Claver,  Sant Roc,  Tramuntana, Vidal i Barraquer,  i Eventuals.

AVINGUDES:

Borges Blanques,   Portals, Verge de Montserrat

PLACES:

Toll,  Major.

PARTIDES i CAMINS:

Creu de Sant Roc,  Pedruell,  Pla de Castellots,  Secà